Ste alebo chcete byť registrátorom .SK domény?

Som registrátorom .sk domény | Chcem sa stať registrátorom .sk domény

Každá .sk doména (napr. “sk-nic.sk”) má svojho správcu – registrátora domény.

V súčasnom systéme je správcom používateľa SK-NIC (správca registra domén), v novom systéme má aj každý používateľ (kontakt) svojho individuálneho správcu – registrátora kontaktných údajov.

Registrátor teda pôsobí ako sprostredkovateľ voči správcovi registru domén a potrebuje vedieť, čo má robiť, aby mohol vykonávať svoju činnosť aj naďalej.

Ste registrátorom .sk domény ?

Niekoľko krokov, ktoré je nutné spraviť pred migráciou do nového systému (1.9.2017)

Registrátori, ktorí chcú v registrácii domén pokračovať aj po spustení nového systému registrácie domén .sk, musia do 30.8.2017 vykonať nasledovné kroky:

1. Požiadať o presun do nového systému
Vyplnenie MIGRAČNÉHO FORMULÁRA

Po prihlásení sa do systému SK-NIC, cez www.sk-nic.sk, vyplniť Migračný formulár – Žiadosť o presun do nového systému, prostredníctvom ktorého odsúhlasí registrátor nové podmienky platné po migrácii systému SK-NIC.

ziadost o presun

Overenie MIGRÁCIE registrátorského účtu

Overenie migrácie je možné vykonať dvoma spôsobmi:

spravne vyplnena ziadost o presun

2. Otestovať nástroje na komunikáciu s registrom

Registrátori môžu na komunikáciu s registrom využívať dva spôsoby – automatizovaný prostredníctvom aplikačného programového rozhrania (API) alebo manuálny prostredníctvom webového rozhrania.

Oba je možné otestovať po prihlásení sa do registrátorskej konzoly nového systému.

Každému registrátorovi, ktorý úspešne požiada o presun do nového systému, sa v novom systéme vytvoria dva testovacie účty založené na jeho súčasnom ID, rozlíšené písmenom B (napr. AAAA-0001 a AAAA-0001B). Tieto účty sú nezávislé a umožňujú aj otestovanie procesu zmeny registrátora.

Migrácia a jej priebeh

Základné informácie pre Registrátorov a Držiteľov v súvislosti s prechodom (migráciou) z Pôvodných pravidiel do Nových pravidiel sú zhrnuté v Migračnom pláne (PDF). A keďže súčasťou Nových pravidiel je aj spustenie nového Registra, v dokumente nájdete aj procesné podrobnosti o súbehu funkčnosti pôvodného Registra a nového Registra.

Čo sa stane po migrácii?

1. Zmeny po migrácii

Sumár hlavných zmien je popísaný v príslušnej časti tohto sídla.

Z pohľadu procesov je najpodstatnejšie, že všetko bude elektronické, či už cez webové alebo automatizované (EPP) rozhranie.

2. Nastavenie notifikácii

Pre správnu informovanosť bude možné využiť viacero špecializovaných adries na konkrétne notifikácie. Presnejší popis nájdete v Registrátorskej konzole v časti “Kontaktné údaje”.

Menu Nastavenia - kontaktné údaje

3. Platby

Úhrada domény po spustení nového systému bude prebiehať už iba kreditným spôsobom. Zároveň je však možné požiadať si o dlhodobú možnosť prečerpania kreditu a možnosť požiadať je k dispozícii už aj v súčasnosti.

Prvá platba

Vzhľadom na hladkú migráciu bude prvý mesiac od spustenie nového systému prečerpanie kreditu automaticky zapnuté pre všetkých registrátorov, prvá platba preto bude potrebná až po vystavení mesačnej zbernej faktúry na konci septembra 2017.

Dlhodobé prečerpanie

Možnosť požiadať prečerpania je poskytnutá v rámci migračného formuláru Žiadosť o presun do nového systému.

Prečerpanie kreditu je neobmedzené, avšak faktúra vo výške aktuálneho prečerpania, ktorá sa vystaví vždy na konci mesiaca, má 14-dňovú dobu splatnosti a následne sa automaticky spustia sankčné mechanizmy, preto je potrebné dávať pozor na platobnú disciplínu.

Faktúry

Vystavenie faktúry za všetky úkony prebieha vždy na konci mesiaca. Registrátorovi môžu byť za jeden mesiac vystavené 2 faktúry, a to za dopredné navýšenie kreditu a za prečerpanie kreditu.

Faktúry sú zasielané elektronicky na fakturačný e-mail, ktorý si registrátor uviedol vo svojich údajoch.

Faktúra za prečerpanie kreditu

Faktúra vo výške prečerpaného kreditu je vystavená na konci mesiaca v celkovej výške prečerpaného kreditu za mesiac, v ktorom bolo prečerpanie realizované. Zostatok na konte registrátora bude po vyplatení faktúry 0 €.

Faktúra za navýšenie kreditu

Faktúra vo výške dopredne navýšeného kreditu registrátorom je vystavená na konci mesiaca, v ktorom bolo navýšenie realizované.

4. Odstránenie proxy držiteľstva

Proxy držiteľstvo domény znamená, že registrátor domény je jej držiteľom v mene inej osoby. Tento stav je podľa nových pravidiel zakázaný (netýka sa domén, ktoré registrátor používa pre svoju riadnu činnosť), t.j. ako držiteľ domény má byť uvedená osoba/spoločnosť/organizácia, ktorá doménu skutočne používa.

Odstránenie proxy držiteľstva má určité “prechodné” obdobie = odstrániť ho je nutné do 1 roka od spustenia nového systému. Nakoľko je proxy držiteľstvo považované za porušenie nových pravidiel, po uplynutí tohto času budú na registrátorov, ktorí toto pravidlo naďalej porušujú, uplatnené sankcie.


Chcem sa stať registrátorom .sk domény

Potrebné údaje a dokumenty:

Vznik registrátorov je možný ešte počas existencie aktuálneho systému a k nemu patriacich Pravidiel,  avšak iba do 30.8.2017. Návrhy na uzavretie Registrátorskej zmluvy doručené po tomto dátume už nebudú spracované. Evidencia registrátorov v novom systéme SK-NICu (po 1.9.2017) už bude prebiehať čiastočne elektronicky a čiastočne v papierovej podobe.

Vznik registrátora do 30.8.2017

Registrátor, ktorý chce požiadať o štatút Registrátora do 30.8.2017, musí splniť a doručiť nasledovné:

  1. Vyplniť formulár F2: Žiadosť o štatút registrátora.
  2. Vyplnený, vytlačený a podpísaný Návrh na uzavretie Registrátorskej zmluvy, s podpisom štatutárneho zástupcu, je potrebné doručiť na poštovú adresu SK-NIC, a.s. (KONTAKTY).
  3. Po pridelení identifikátora zo strany SK-NIC je potrebné prihlásiť sa do systému (www.sk-nic.sk) následne vyplniť migračný formulár, prostredníctvom ktorého požiadate o presun do nového systému a uvediete všetky potrebné vyhlásenia podľa nových pravidiel.
  4. Po prihlásení sa do nového systému je odporúčané si tento riadne otestovať a následne
Vznik registrátora po 1.9.2017

Evidencia registrátora bude po spustení nového systému bude v 3 častiach:

1. Predloženie údajov a dokumentov:

Registrátor vyplní on-line žiadosť a priloží potrebné dokumenty. Dokumenty, ktoré je potrebné doručiť, sú doklady o registrácii/existencii daného subjektu – týmito dokladmi môže byť:

  • výpis z OR SR,
  • živnostenský list,
  • doklad o pridelení IČO,
  • evidenčné doklady z ministerstiev,
  • relevantné elektronické výpisy pre zahraničné subjekty, atď.

Pri zahraničných subjektoch je nutné doplniť aj potvrdenie o existencii bankového účtu.

2. Potvrdenie správnosti a zaplatenie poplatku:

SK-NIC po overení správnosti údajov a dokladov vyzve budúceho registrátora k platbe a ten uhradí určený poplatok (200 EUR bez DPH). Úplný zoznam poplatkov nájdete v príslušnej časti tohto sídla.

3. Uzavretie zmluvy:

Po prijatí úhrady je registrátor vyzvaný k podpisu Registrátorskej zmluvy – po podpísaní ju zašle v 2 origináloch SK-NICu a ten mu jednu podpísanú oboma stranami vráti späť. Novému registrátorovi bude následne zriadený účet v novom systéme a zaslané potrebné údaje k prístupu.