.SK domény sa menia – chcete vedieť viac?

Zhrnutie najdôležitejších zmien

 • Doména bude mať výrazne zjednodušený životný cyklus.
 • Doménu bude možné registrovať na 10 rokov dopredu. Zaplatiť bude možné počas celého obdobia a nie iba v poslednom mesiaci registrácie ako doteraz.
 • Držiteľom bude môcť byť ktokoľvek (fyzická alebo iná osoba) z celého sveta, avšak musí mať doručovaciu adresu v rámci EÚ/EHS/EZVO priestoru (zoznam je priložený nižšie), a to najmä z dôvodu právnej dostihnuteľnosti a doručovaniu.
 • Registrátorom bude môcť byť ktorákoľvek právnická osoba (resp. živnostník) v rámci EÚ/EHS/EZVO priestoru.
 • Odstraňuje sa administratíva vo forme povinného vytvárania rámcových zmlúv správcu registra (SK-NIC) s každým klientom.
  • Rola overovania kontaktných údajov sa po vzore zahraničia presúva na registrátorov, avšak z dôvodu požiadaviek legislatívy ostáva pri každom používateľovi naďalej potreba evidencie súhlasov (najmä so spracúvaním osobných údajov, keďže tie v systéme neprestávajú existovať).
  • Zodpovednosť za správnosť údajov ostáva na samotnom držiteľovi / používateľovi, pričom v prípade porušovania týchto podmienok sú v nových pravidlách nastavené sankcie vo forme ukončenia evidencie a vymazania domén.
 • Všetky procesy budú principiálne elektronické, hlavným komunikačným kanálom bude e-mail, avšak ako nadštandard bude v prípade potreby k dispozícii aj listinná či iná forma komunikácie alebo overovania.
 • Odstraňuje sa možnosť proxy držiteľstva domén registrátormi, nakoľko to spôsobuje nemalé právno-vecné problémy a zároveň to narúša princíp zodpovednosti, ktorý je vyžadovaný ako štátom, tak pripravovanou európskou legislatívou. Okrem využívania nekalých praktík proxy držiteľmi je zároveň v súčasnosti možné zo strany štátu viesť správne konanie, ktoré môže mať pre proxy držiteľov vážne dôsledky. Hlavným dôvodom existencie takéhoto stavu bola nemožnosť držania domény zahraničným subjektom, ktorá však v nových pravidlách zanikne.
 • Pre registrátorov bude okrem webového rozhrania poskytované aj automatizované (API) rozhranie (prostredníctvom protokolu EPP).
 • Zjednocuje sa spôsob platieb, a to vo forme kreditu s možnosťou prečerpania a zbernou fakturáciou pre všetkých. Principiálne sa poskytuje elektronická fakturácia.
 • Podľa štandardného zahraničného vzoru sa zavádza zrýchlená forma presadenia si práv k ochranným známkam vo forme alternatívneho riešenia sporov (tzv. ADR).

10 najdôležitejších vylepšení

Zmena Pravidiel a systému registrácie domén prinesie držiteľom aj registrátorom nemálo vylepšení. Tie najdôležitejšie sú vymenované nižšie:

Pre držiteľov domén:

 1. Odstránenie zbytočnej administratívy, viaceré kontaktné osoby
 2. 10-ročné obdobie pre registráciu domén
 3. Možnosť zahraničných držiteľov (celý svet, doručovacia adresa EÚ+)
 4. Zníženie cien domén pre všetkých
 5. Zrušenie poplatku za zmenu registrátora
 6. Možnosť uhrádzať doménu hocikedy
 7. Nástroje proti špekulantom – reg. žiadne proxy, žiadne domény zadarmo
 8. Zjednodušený cyklus domény
 9. Zavedenie ADR – zrýchlenie domáhania sa práv ochranných známok
 10. Nenastane stav, keď držiteľ ostane bez registrátora

Pre registrátorov:

 1. Nové rozhranie – API (automatizovaná registrácia domén)
 2. Webové rozhranie – nové funkcie
 3. Systém je otvorený pre akúkoľvek právnickú osobu v EÚ/EHS/EEA
 4. Žiadne povinné zálohy či ročné poplatky
 5. Zberné faktúry a plné prečerpanie kreditu pre všetkých
 6. Plne elektronická fakturácia
 7. Zjednotenie cien, akciové ceny a odmeny
 8. Zvýšená bezpečnosť prostredníctvom dvojfaktorovej autentifikácie
 9. Uzamknutie niektorých úkonov aj na strane registrátora
 10. DNSSEC (v ďalšej fáze)

Nové Pravidlá

Dátum 1.9.2017 so sebou prináša aj úplne Nové pravidlá a súvisiace dokumenty:

Najčastejšie otázky

Tento dokument vysvetľuje niektoré dôležité body Pravidiel, ktoré sú zmenou oproti súčasnému stav.

Kto sa môže stať používateľom?

Podľa bodu 2.1 Pravidiel: Používateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

To znamená, že používateľom, a teda budúcim držiteľom domény .sk, sa môže stať ktokoľvek z celého sveta, musí však mať doručovaciu adresu v niektorom zo štátov podľa tejto podmienky.

Používateľ nemusí mať túto adresu uvedenú vo svojich údajoch hneď pri registrácii (aj keď vzhľadom na odstránenie prípadných ďalších problémov sa to rozhodne odporúča), ale po vyzvaní o zdokladovanie splnenia bodu 2.1 Pravidiel musí túto skutočnosť preukázať.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kód Názov [SK] Názov [EN] EU / EHS / EEA
AT Rakúsko Austria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
BG Bulharsko Bulgaria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
HR Chorvátsko Croatia EU, EEA
CY Cyprus Cyprus EU, EEA
CZ Česká republika Czech Republic EU, EEA
DK Dánsko Denmark EU, EHS, EEA
EE Estónsko Estonia EU, EEA
EU Inštitúcie Európskej únie European Union Institutions EEA
FI Fínsko Finland EU, EEA
FR Francúzsko/td> France EU, EHS, EEA
DE Nemecko Germany EU, EHS, EEA
GR Grécko Greece EU, EHS, EEA
HU Maďarsko Hungary EU, EEA
IS Island Iceland EEA
IE Írsko Ireland EU, EHS, EEA
IT Taliansko Italy EU, EHS, EEA
LV Lotyšsko Latvia EU, EEA
LI Lichtenštanjsko Liechtenstein EEA
LT Litva Lithuania EU, EEA
LU Luxembursko Luxembourg EU, EHS, EEA
MT Malta Malta EU, EEA
NL Holandsko Netherlands EU, EHS, EEA
NO Nórsko Norway EEA
PL Poľsko Poland EU, EEA
PT Portugalsko Portugal EU, EHS, EEA
RO Rumunsko Romania EU, EEA
SK Slovenská republika Slovakia EU, EEA
SI Slovinsko Slovenia EU, EEA
ES Španielsko Spain EU, EHS, EEA
SE Švédsko Sweden EU, EEA
CH Švajčiarsko Switzerland EEA
GB Veľká Británia United Kingdom EU, EHS, EEA
EU – Európska únia / European Union
EHS – Európsky hospodársky priestor / European Economic Community
EEA – Európske združenie voľného obchodu / European Economic Area

Vzhľadom na záväzky prijaté Európskou úniou zároveň platí aj, že Používateľom sa nemôže stať ten, kto je na zozname, je vlastnený alebo riadený sankcionovanou osobou alebo subjektom na akomkoľvek zozname zverejnenom vládou USA, vrátane zoznamu osobitne určených osôb (SDNs), ktorý je zverejňovaný americkým Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) alebo osoba alebo subjekt na zozname sankcionovaných alebo obmedzených strán zverejňovaný aplikovateľnou jurisdikciou zahŕňajúcou Slovensko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne sa jedná o Kubu, Irán, Severnú Kóreu, Sýriu, Sudán a región Krym na Ukrajine.

Kto bude po novom spravovať kontaktné údaje používateľa ?

Každému používateľovi bude v novom systéme spravovať a aktualizovať kontaktné údaje tzv. Autorizovaný registrátor kontaktných údajov, t.j. registrátor, ktorého si na túto úlohu zvolí.

Keďže aktuálny systém takúto rolu registrátora nepozná, súčasným užívateľom bude Autorizovaný registrátor kontaktných údajov určený automatizovane podľa nasledovného kľúča:

 1. Ak má užívateľ práve jedného oprávneného registrátora (ďalej len “OPR”), systém mu určí ako Aut. registrátora kontaktných údajov tohto.
 2. Ak má užívateľ viac ako jedného OPR, systém mu vyberie toho, u ktorého má v správe najviac domén.
 3. Ak má užívateľ viac OPR podľa kroku 2, systém vyberie prvého v abecednom poradí.
 4. OPR, ktorý nepožiadal o presun do nového systému, nie je algoritmom štandardne braný úvahy, t.j. vyberá sa z ostatných OPR.
 5. Ak nie je možné vybrať ani jedného OPR (žiadny nepožiadal alebo užívateľ nemá OPR), systém určí registrátora podľa krokov 2 a 3 aj keď nie je OPR. Ak nie je možné ani to, výber Aut. registrátora kontaktných údajov bude podľa kroku 6. Užívateľ však má až do migrácie možnosť využiť formulár F7 a upraviť si svoje údaje, t.j. doplniť tak do OPR niektorého, ktorý požiadal o presun. Ich aktuálny zoznam nájdete na osobitnom webovom sídle.
 6. Ak nie je možné vybrať žiadneho registrátora a užívateľ si ani žiadneho nedoplnil (viď. krok 5), Aut. registrátorom kontaktných údajov tohto užívateľa sa po migrácii stane SK-NIC. Pozor, vtedy bude nutné do 14 dní uzatvoriť s SK-NICom registrátorskú zmluvu v zmysle nových pravidiel alebo zmeniť Aut. registrátora kontaktných údajov na iného.

Kto sa môže stať registrátorom domény .sk ?

Bod 9.1 Pravidiel hovorí, že

 • Registrátor môže byť iba právnická osoba so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu, uvedené sa primerane vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať.
 • Registrátor nesmie byť v konkurznom konaní alebo v likvidácii, návrh na zahájenie insolvenčného konania alebo konkurz vo vzťahu k nemu nesmú byť zamietnuté alebo zrušené pre nedostatok majetku a nesmie sa ani nachádzať v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní,
 • Registrátor nesmie mať pozastavenú svoju činnosť,
 • Registrátor alebo osoby, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, nesmú byť odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho z druženia voľného obchodu,
 • musí byť zaevidovaný ako Používateľ.

V praxi to teda znamená, že registrátorom sa môže stať právnická osoba, ktorá má sídlo (pozor, nestačí mať len doručovaciu adresu!) v niektorom z členských krajín Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v tabuľke č.1.

Pred uzatvorením Registrátorskej zmluvy musí budúci registrátor túto skutočnosť preukázať.

Registrátor zároveň musí spĺňať ostatné podmienky vyššie, ktoré pri svojej evidencii preukáže v rámci žiadosti. Ak počas existencie registrátora tento prestane spĺňať niektorú z vyššie uvedených podmienok, bude s ním jeho registrátorská činnosť ukončená.

Spôsoby platieb za domény .sk

V novom systéme sa všetky platby, resp. poplatky uhrádzajú iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si vopred naplní kredit, pričom sa mu bude tento automaticky znižovať (stŕhať poplatky) za všetky platené úkony. Poplatky sa strhnú z kreditu ihneď pri dokončení každej platenej operácie. Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu. Faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

Táto faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

V prípade, že registrátor nemá dostatočný kredit na vykonanie spoplatneného úkonu, teda výška jeho kreditu je nižšia ako je platba za daný úkon alebo je jeho kredit nulový, systém nepovolí spustiť tento úkon. Realizovať ho je možné až po zvýšení kreditu. Osobitné zablokovanie spoplatnených úkonov nastane pri označení registrátora za dlžníka, t.j. ak neuhradí faktúru alebo prípadný nedoplatok faktúry v určenom čase.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. Povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj verejnej správe.

Žiadosť o poskytnutie Povoleného prečerpania budú mať Registrátori k dispozícii do 30.8.2017 ako súčasť žiadosti o presun do nového systému (migračný formulár), pričom SK-NIC si vyhradzuje právo neschváliť žiadosť, resp. zrušiť povolené prečerpanie, ak má Registrátor neuhradené záväzky voči spoločnosti SK-NIC, a.s. alebo svojím konaním vážne porušuje pravidlá registrácie domén .sk. Registrátor nemusí požiadať o povolené prečerpanie už teraz – môže tak urobiť až po migrácii priamo v novom systéme.

Niekoľko dôležitých informácií k Povolenému prečerpaniu:

 • elektronickú faktúru bude mať k dispozícii Registrátor vždy v prvý deň v mesiaci,
 • faktúra za úkony v rámci Povoleného prečerpania má 14 dňovú splatnosť,
 • ak nebude faktúra v plnej výške uhradená, budú sa automaticky uplatňovať nasledovné sankcie:

a) 15. deň, teda deň po splatnosti faktúry, systém deaktivuje povolené prečerpanie a Registrátor dostane prvú upomienku,
b) ak nebude faktúra uhradená ani 28 dní po splatnosti, 29. deň po splatnosti bude Registrátorovi zneprístupnený jeho účet a bude mu odoslaná druhá upomienka a pokus o zmier,
c) v prípade, že faktúra nebude uhradená ani po doručení druhej upomienky, bude dlh Registrátora, tak ako doteraz, vymáhaný mimosúdne,

 • pre odstránenie sankcií je nutná komunikácia s SK-NICom.


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Vzhľadom k tomu, že prechod medzi dvoma rôznymi systémami s odlišnými spôsobmi úhrad by mohol spôsobiť Registrátorom komplikácie, kvôli plynulému prechodu a bezproblémovému fungovaniu Registrátorov sa spoločnosť SK-NIC, a.s. rozhodla v prvom mesiaci po migrácii do nového systému poskytnúť automaticky povolené prečerpanie úplne všetkým Registrátorom. Keďže najbližšia povinná úhrada nastane až v druhom mesiaci, Registrátor tak bude mať dostatočný čas na naplnenie svojho kreditu. V ďalších mesiacoch ostane prečerpanie aktívne iba tým Registrátorom, ktorí oň úspešne zažiadali.

Dĺžka registračného obdobia domény a ako sa uplatňuje pri zmene registrátora

Registračný poplatok za doménu sa uhrádza už pri samotnej registrácii domény alebo pri predlžovaní jej registračného obdobia. Minimálne obdobie, na ktoré je možné doménu zaregistrovať, je 1 rok. Predĺžiť registračné obdobie domény je možné hocikedy a aj viacnásobne (pre registrátorov: priamo cez funkciu v detaile domény), avšak do maximálneho súhrnu registračného obdobia 10 rokov (t.j. ak je doména zaregistrovaná na 3 roky, predĺžiť ju je možné iba maximálne +7 rokov, t.j. spolu 10).

Pri zmene registrátora domény (túto vždy iniciuje nový registrátor) je štandardne nutné predĺžiť registračné obdobie minimálne o 1 rok (opäť však do súhrnného maxima 10 rokov). Výnimkou je situácia, kedy sa zmena registrátora  vykonáva v dobe, kedy je doména zaregistrovaná na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné nastaviť predĺženie o nula rokov. Druhou výnimkou je zmena registrátora, kedy sa novým registrátorom stáva SK-NIC.

Ako sa budú meniť stavy domény v novom systéme?

V pôvodnom systéme sa životný cyklus domén (tzv. „life cycle“) menil každý deň od 11:30 doobeda. V novom systéme však zmena stavu nebude prebiehať v jeden stanovený čas, ale priebežne, pričom zmeny budú viazané na presný čas registrácie tej-ktorej domény.

Ako správne používať Kontakt (Používateľa)?

Používatelia (kontakty) sa v novom systéme spravujú iným modelom, ako v tom starom. Kým v starom systéme údaje používateľov overoval a spravoval SK-NIC, v novom systéme je to už náplňou práce registrátora. Keďže generálne zdieľanie kontaktných údajov používateľa je najmä vzhľadom na nové požiadavky európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (tzv. GDPR) nemožné, každý registrátor si principiálne spravuje svoju sadu kontaktov sám.
Naďalej je odporúčané, aby si registrátor udržiaval iba jeden kontakt pre jeden subjekt / osobu – pri zmene údajov tohto subjektu tak nebude musieť meniť údaje na všetkých jeho doménach.
Zároveň však nebude možné priraďovať používateľov (kontakty) iných registrátorov. Takýto prípad nastane iba pri zmene autorizovaného registrátora domény – ak chce nový registrátor upravovať údaje kontaktov, musí si ich nahradiť svojimi. Pre porovnanie pôvodných údajov držiteľa domény je pri zmene registrátora domény možné využiť AuthInfo kód.
Zmena autorizovaného registrátora kontaktných údajov nie je uskutočniteľná.

Ako generovať vlastný AuthInfo kód a na čo tento kód slúži?

AuthInfo kód domény je bezpečnostný prvok domény. AuthInfo kód sa zobrazuje iba aktuálnemu registrátorovi domény a tento ho poskytuje držiteľovi. AuthInfo kód je nevyhnutný najmä k zmene registrátora domény. Pri registrácii každej domény si môže registrátor určiť, či AuthInfo kód pre doménu vygeneruje systém automaticky alebo ho zadá manuálne. V prípade, že si chce kód určiť budúci držiteľ resp. nový registrátor, je dôležité upozorniť ho na zachovanie čo najvyššej miery bezpečnosti.
AuthInfo kód nie je limitovaný počtom znakov, no SK-NIC odporúča použiť minimálne 12 znakov, pričom kód by mal podobne ako pri heslách obsahovať malé aj veľké písmená, číslice a aj špeciálny znak.

Po vykonaní zmeny registrátora sa AuthInfo kód z bezpečnostných dôvodov systémom automaticky pregeneruje na nový. Registrátor môže kedykoľvek zmeniť AuthInfo kód prostredníctvom Registrátorskej konzoly v detaile domény.

Môže adresa Registrátora slúžiť ako doručovacia adresa pre Používateľa, ak tento nemá doručovaciu adresu v niektorom z členských štátov EÚ, EHP alebo EEA?

Áno, v takomto prípade ju uvedie ako „pomocný / auxiliary“ kontakt pri doméne (prostredníctvom úpravy údajov danej domény). V prípade preukazovania doručenia je však na držiteľovi, aby doručenie fungovalo – ak nebude možné držiteľovi na danú adresu doručiť tradičnú poštovú resp. úradnú zásielku, tak nebude spĺňať podmienku na svoju existenciu (bod 2.1 nových Pravidiel) a môže prísť o doménu.

Čo znamená prepojenie Používateľa s Registrátorom podľa bodu 9.8 Pravidiel?

Jedná sa o prípad, ak ide de facto o ten istý právny subjekt (napr. vnútorná zložka alebo len iný kontakt fyzickej osoby – zástupcu právnickej osoby). Registrátor môže registrovať domény aj pre prepojeného Používateľa, ale iba ak ide o doménu, ktorá spĺňa podmienku používania „na vlastnú potrebu“.

Ako vytvárať pre Používateľov vlastné ID?

Systém pri zaevidovaní každého Používateľa vo webovom rozhraní ponúka možnosť automatického generovania ID, ktoré si však príslušný registrátor môže zmeniť, pričom platia nasledovné podmienky:
a) Povolená dĺžka ID je minimálne 5 a maximálne 16 znakov, pričom
b) povolenými znakmi sú veľké aj malé písmená abecedy bez diakritiky, číslice 0 až 9 a znaky „-/./:“ (pomlčka, bodka a dvojbodka).
c) Identifikátor nesmie začínať prefixom KEY: alebo NS:.

Teda ID môže byť v napríklad v tvare Id27:zp8.4-corPX alebo MojeIDvSk-nic/01

Pri používaní EPP si registrátor vytvára vlastné ID vždy.

Kedy je potrebné manuálne zmeniť AuthInfo kód?

AuthInfo kód je bezpečnostným prvkom nad doménou, používa sa pri zmene registrátora domény. Tento kód sa po zmene registrátora systémom automaticky pregeneruje na nový.

Pozor, pri zmene držiteľa domény, ktorá je v systéme chápaná iba ako úprava údajov domény, sa však tento kód nezmení. Je preto na registrátorovi, aby si ho z bezpečnostných dôvodov manuálne pregeneroval.