.SK domény sa menia – chcete vedieť viac?

Zhrnutie najdôležitejších zmien

 • Doména bude mať výrazne zjednodušený životný cyklus.
 • Doménu bude možné registrovať na 10 rokov dopredu. Zaplatiť bude možné počas celého obdobia a nie iba v poslednom mesiaci registrácie ako doteraz.
 • Držiteľom bude môcť byť ktokoľvek (fyzická alebo iná osoba) z celého sveta, avšak musí mať doručovaciu adresu v rámci EÚ/EHS/EZVO priestoru (zoznam je priložený nižšie), a to najmä z dôvodu právnej dostihnuteľnosti a doručovaniu.
 • Registrátorom bude môcť byť ktorákoľvek právnická osoba (resp. živnostník) v rámci EÚ/EHS/EZVO priestoru.
 • Odstraňuje sa administratíva vo forme povinného vytvárania rámcových zmlúv správcu registra (SK-NIC) s každým klientom.
  • Rola overovania kontaktných údajov sa po vzore zahraničia presúva na registrátorov, avšak z dôvodu požiadaviek legislatívy ostáva pri každom používateľovi naďalej potreba evidencie súhlasov (najmä so spracúvaním osobných údajov, keďže tie v systéme neprestávajú existovať).
  • Zodpovednosť za správnosť údajov ostáva na samotnom držiteľovi / používateľovi, pričom v prípade porušovania týchto podmienok sú v nových pravidlách nastavené sankcie vo forme ukončenia evidencie a vymazania domén.
 • Všetky procesy budú principiálne elektronické, hlavným komunikačným kanálom bude e-mail, avšak ako nadštandard bude v prípade potreby k dispozícii aj listinná či iná forma komunikácie alebo overovania.
 • Odstraňuje sa možnosť proxy držiteľstva domén registrátormi, nakoľko to spôsobuje nemalé právno-vecné problémy a zároveň to narúša princíp zodpovednosti, ktorý je vyžadovaný ako štátom, tak pripravovanou európskou legislatívou. Okrem využívania nekalých praktík proxy držiteľmi je zároveň v súčasnosti možné zo strany štátu viesť správne konanie, ktoré môže mať pre proxy držiteľov vážne dôsledky. Hlavným dôvodom existencie takéhoto stavu bola nemožnosť držania domény zahraničným subjektom, ktorá však v nových pravidlách zanikne.
 • Pre registrátorov bude okrem webového rozhrania poskytované aj automatizované (API) rozhranie (prostredníctvom protokolu EPP).
 • Zjednocuje sa spôsob platieb, a to vo forme kreditu s možnosťou prečerpania a zbernou fakturáciou pre všetkých. Principiálne sa poskytuje elektronická fakturácia.
 • Podľa štandardného zahraničného vzoru sa zavádza zrýchlená forma presadenia si práv k ochranným známkam vo forme alternatívneho riešenia sporov (tzv. ADR).

10 najdôležitejších vylepšení

Zmena Pravidiel a systému registrácie domén prinesie držiteľom aj registrátorom nemálo vylepšení. Tie najdôležitejšie sú vymenované nižšie:

Pre držiteľov domén:

 1. Odstránenie zbytočnej administratívy, viaceré kontaktné osoby
 2. 10-ročné obdobie pre registráciu domén
 3. Možnosť zahraničných držiteľov (celý svet, doručovacia adresa EÚ+)
 4. Zníženie cien domén pre všetkých
 5. Zrušenie poplatku za zmenu registrátora
 6. Možnosť uhrádzať doménu hocikedy
 7. Nástroje proti špekulantom – reg. žiadne proxy, žiadne domény zadarmo
 8. Zjednodušený cyklus domény
 9. Zavedenie ADR – zrýchlenie domáhania sa práv ochranných známok
 10. Nenastane stav, keď držiteľ ostane bez registrátora

Pre registrátorov:

 1. Nové rozhranie – API (automatizovaná registrácia domén)
 2. Webové rozhranie – nové funkcie
 3. Systém je otvorený pre akúkoľvek právnickú osobu v EÚ/EHS/EEA
 4. Žiadne povinné zálohy či ročné poplatky
 5. Zberné faktúry a plné prečerpanie kreditu pre všetkých
 6. Plne elektronická fakturácia
 7. Zjednotenie cien, akciové ceny a odmeny
 8. Zvýšená bezpečnosť prostredníctvom dvojfaktorovej autentifikácie
 9. Uzamknutie niektorých úkonov aj na strane registrátora
 10. DNSSEC (v ďalšej fáze)

Nové Pravidlá

Dátum 1.9.2017 so sebou prináša aj úplne Nové pravidlá a súvisiace dokumenty:

Najčastejšie otázky

Tento dokument vysvetľuje niektoré dôležité body Pravidiel, ktoré sú zmenou oproti súčasnému stav.

Kto sa môže stať používateľom?

Podľa bodu 2.1 Pravidiel: Používateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

To znamená, že používateľom, a teda budúcim držiteľom domény .sk, sa môže stať ktokoľvek z celého sveta, musí však mať doručovaciu adresu v niektorom zo štátov podľa tejto podmienky.

Používateľ nemusí mať túto adresu uvedenú vo svojich údajoch hneď pri registrácii (aj keď vzhľadom na odstránenie prípadných ďalších problémov sa to rozhodne odporúča), ale po vyzvaní o zdokladovanie splnenia bodu 2.1 Pravidiel musí túto skutočnosť preukázať.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Kód Názov [SK] Názov [EN] EU / EHS / EEA
AT Rakúsko Austria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
BG Bulharsko Bulgaria EU, EEA
BE Belgicko Belgium EU, EHS, EEA
HR Chorvátsko Croatia EU, EEA
CY Cyprus Cyprus EU, EEA
CZ Česká republika Czech Republic EU, EEA
DK Dánsko Denmark EU, EHS, EEA
EE Estónsko Estonia EU, EEA
EU Inštitúcie Európskej únie European Union Institutions EEA
FI Fínsko Finland EU, EEA
FR Francúzsko/td> France EU, EHS, EEA
DE Nemecko Germany EU, EHS, EEA
GR Grécko Greece EU, EHS, EEA
HU Maďarsko Hungary EU, EEA
IS Island Iceland EEA
IE Írsko Ireland EU, EHS, EEA
IT Taliansko Italy EU, EHS, EEA
LV Lotyšsko Latvia EU, EEA
LI Lichtenštanjsko Liechtenstein EEA
LT Litva Lithuania EU, EEA
LU Luxembursko Luxembourg EU, EHS, EEA
MT Malta Malta EU, EEA
NL Holandsko Netherlands EU, EHS, EEA
NO Nórsko Norway EEA
PL Poľsko Poland EU, EEA
PT Portugalsko Portugal EU, EHS, EEA
RO Rumunsko Romania EU, EEA
SK Slovenská republika Slovakia EU, EEA
SI Slovinsko Slovenia EU, EEA
ES Španielsko Spain EU, EHS, EEA
SE Švédsko Sweden EU, EEA
CH Švajčiarsko Switzerland EEA
GB Veľká Británia United Kingdom EU, EHS, EEA
EU – Európska únia / European Union
EHS – Európsky hospodársky priestor / European Economic Community
EEA – Európske združenie voľného obchodu / European Economic Area

Kto bude po novom spravovať kontaktné údaje používateľa ?

Každému používateľovi bude v novom systéme spravovať a aktualizovať kontaktné údaje tzv. Autorizovaný registrátor kontaktných údajov, t.j. registrátor, ktorého si na túto úlohu zvolí.

Keďže aktuálny systém takúto rolu registrátora nepozná, súčasným užívateľom bude Autorizovaný registrátor kontaktných údajov určený automatizovane podľa nasledovného kľúča:

 1. Ak má užívateľ práve jedného oprávneného registrátora (ďalej len “OPR”), systém mu určí ako Aut. registrátora kontaktných údajov tohto.
 2. Ak má užívateľ viac ako jedného OPR, systém mu vyberie toho, u ktorého má v správe najviac domén.
 3. Ak má užívateľ viac OPR podľa kroku 2, systém vyberie prvého v abecednom poradí.
 4. OPR, ktorý nepožiadal o presun do nového systému, nie je algoritmom štandardne braný úvahy, t.j. vyberá sa z ostatných OPR.
 5. Ak nie je možné vybrať ani jedného OPR (žiadny nepožiadal alebo užívateľ nemá OPR), systém určí registrátora podľa krokov 2 a 3 aj keď nie je OPR. Ak nie je možné ani to, výber Aut. registrátora kontaktných údajov bude podľa kroku 6. Užívateľ však má až do migrácie možnosť využiť formulár F7 a upraviť si svoje údaje, t.j. doplniť tak do OPR niektorého, ktorý požiadal o presun. Ich aktuálny zoznam nájdete na osobitnom webovom sídle.
 6. Ak nie je možné vybrať žiadneho registrátora a užívateľ si ani žiadneho nedoplnil (viď. krok 5), Aut. registrátorom kontaktných údajov tohto užívateľa sa po migrácii stane SK-NIC. Pozor, vtedy bude nutné do 14 dní uzatvoriť s SK-NICom registrátorskú zmluvu v zmysle nových pravidiel alebo zmeniť Aut. registrátora kontaktných údajov na iného.

Kto sa môže stať registrátorom domény .sk ?

Bod 9.1 Pravidiel hovorí, že

 • Registrátor môže byť iba právnická osoba so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu, uvedené sa primerane vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať.
 • Registrátor nesmie byť v konkurznom konaní alebo v likvidácii, návrh na zahájenie insolvenčného konania alebo konkurz vo vzťahu k nemu nesmú byť zamietnuté alebo zrušené pre nedostatok majetku a nesmie sa ani nachádzať v akejkoľvek analogickej situácii k týmto situáciám, napríklad v dobrovoľnej dražbe na základe návrhu tretej osoby alebo v exekučnom konaní,
 • Registrátor nesmie mať pozastavenú svoju činnosť,
 • Registrátor alebo osoby, ktoré sú oprávnené ho zastupovať, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať, nesmú byť odsúdené právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Slovenskej republiky, Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho z druženia voľného obchodu,
 • musí byť zaevidovaný ako Používateľ.

V praxi to teda znamená, že registrátorom sa môže stať právnická osoba, ktorá má sídlo (pozor, nestačí mať len doručovaciu adresu!) v niektorom z členských krajín Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

Zoznam všetkých štátov, ktoré spĺňajú túto podmienku, je uvedený v tabuľke č.1.

Pred uzatvorením Registrátorskej zmluvy musí budúci registrátor túto skutočnosť preukázať.

Registrátor zároveň musí spĺňať ostatné podmienky vyššie, ktoré pri svojej evidencii preukáže v rámci žiadosti. Ak počas existencie registrátora tento prestane spĺňať niektorú z vyššie uvedených podmienok, bude s ním jeho registrátorská činnosť ukončená.

Spôsoby platieb za domény .sk

V novom systéme sa všetky platby, resp. poplatky uhrádzajú iba tzv. kreditným systémom. Registrátor si vopred naplní kredit, pričom sa mu bude tento automaticky znižovať (stŕhať poplatky) za všetky platené úkony. Poplatky sa strhnú z kreditu ihneď pri dokončení každej platenej operácie. Kredit si bude môcť registrátor napĺňať podľa potreby, pričom fakturácia bude mať mesačnú periódu. Faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

Táto faktúra obsahuje súhrn všetkých pohybov na kredite za príslušnú periódu (t.j. ako zvýšenie, tak všetky zníženia) aj s presným rozpisom konkrétnych spoplatnených úkonov.

V prípade, že registrátor nemá dostatočný kredit na vykonanie spoplatneného úkonu, teda výška jeho kreditu je nižšia ako je platba za daný úkon alebo je jeho kredit nulový, systém nepovolí spustiť tento úkon. Realizovať ho je možné až po zvýšení kreditu. Osobitné zablokovanie spoplatnených úkonov nastane pri označení registrátora za dlžníka, t.j. ak neuhradí faktúru alebo prípadný nedoplatok faktúry v určenom čase.

 

Dĺžka registračného obdobia domény a ako sa uplatňuje pri zmene registrátora

Registračný poplatok za doménu sa uhrádza už pri samotnej registrácii domény alebo pri predlžovaní jej registračného obdobia. Minimálne obdobie, na ktoré je možné doménu zaregistrovať, je 1 rok. Predĺžiť registračné obdobie domény je možné hocikedy a aj viacnásobne (pre registrátorov: priamo cez funkciu v detaile domény), avšak do maximálneho súhrnu registračného obdobia 10 rokov (t.j. ak je doména zaregistrovaná na 3 roky, predĺžiť ju je možné iba maximálne +7 rokov, t.j. spolu 10).

Pri zmene registrátora domény (túto vždy iniciuje nový registrátor) je štandardne nutné predĺžiť registračné obdobie minimálne o 1 rok (opäť však do súhrnného maxima 10 rokov). Výnimkou je situácia, kedy sa zmena registrátora  vykonáva v dobe, kedy je doména zaregistrovaná na 10 rokov. V tomto prípade je potrebné nastaviť predĺženie o nula rokov. Druhou výnimkou je zmena registrátora, kedy sa novým registrátorom stáva SK-NIC.